Centrum voor Innerlijke Rijkdom

Algemene Voorwaarden

Aanmelding

Aanmelding geschiedt uitsluitend schriftelijk en wel door middel van een door de deelnemer/-neemster, bij minderjarigen door diens meerderjarige wettelijk vertegenwoordiger, volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Door aanmelding verplicht men zich het bedrag te betalen. De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra de aanmelding bij ons is verwerkt, ontvangt u een bevestiging. Wij houden ons het recht voor opleidingen, activiteiten, seminars en workshops waarop onvoldoende is ingeschreven of in verband met onvoorziene omstandigheden te annuleren.

Kosten van de activiteit(en)

De kosten staan bij de opleiding c.q. activiteit vermeld. Sommige prijzen zijn

incl. 21% BTW. De prijs van accommodatie, voeding en materialen is incl. 6% BTW.

Koffie, thee en frisdranken zijn gratis. Alcoholische dranken worden niet geschonken.

Aanvang van de opleiding c.q. activiteit(en)

We beginnen op de aangegeven tijd, zorg ervoor dat je minimaal een half uur voor aanvang hier aanwezig bent. Mocht je dat niet lukken, dan gaarne dit tijdig telefonisch aan ons doorgeven.

Roken

Het is niet toegestaan om binnen in de gebouwen te roken. Daarvoor wordt buiten de gelegenheid gegeven.

Teamwork

Om de contacten onderling te bevorderen en om de activiteit zo goedkoop mogelijk te houden zijn er lichte huishoudelijke taken, zoals bijv. koffie/thee zetten en indien van toepassing tafeldekken, afruimen, schoonhouden van de vertrekken, etc. Er wordt van de deelnemers verwacht dat ieder zijn/haar bijdrage daarin levert.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de privacy van de deelnemers. De lesruimte is een veilige omgeving waar ieder zijn of haar verhaal moet kunnen doen en vragen stellen. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan om (geluids)opnames te maken tijdens de lessen. Indien blijkt dat er door een deelnemer opnames van de lessen zijn gemaakt en verspreid, doen wij altijd aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Betaling

De betaling geschiedt door storting op een van onze bankrekeningen:

NL 49 INGB 0003 7963 00 of NL 32 RABO 0102 3787 11 t.n.v. de Wellenberg Staete te Voorst. Het volledige bedrag dient bij aanvang te zijn voldaan.

Bij enkele activiteiten (met name bij opleidingen) is het mogelijk om in termijnen te betalen. Bij termijnbetaling wordt, indien men te laat is met betalen van de afgesproken termijn, 1% rente per maand berekend over het niet betaalde gedeelte. Als hij/zij zich niet houdt aan de betalings-afspraken en een onderlinge regeling geen resultaat heeft, komen alle eventueel te maken kosten voor incasso voor rekening van de deelnemer. 

Annuleren van aanmelding

Tot drie weken c.q. 15 werkdagen voor aanvang van de opleiding c.q. activiteit is wijziging of annulering gratis. Daarna is men verplicht het volledige bedrag te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 100,= administratie kosten, van deze verplichting worden ontslagen. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan wij het bedrag hebben ontvangen.

Indien er door onvoorziene omstandigheden of door gebrek aan belangstelling een cursus, opleiding of activiteit komt te vervallen, zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk worden geretourneerd op dezelfde rekening als waarvan wij het bedrag hebben ontvangen. 

Aansprakelijkheid

Deelname aan de opleidingen, activiteiten, workshops en/of seminars is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens opleidingen, activiteiten, workshops en/of seminars en tijdens zijn/haar verblijf in de Wellenberg Academie en/of op andere locaties gerelateerd aan opleidingen, activiteiten, workshops en/of seminars aangeboden en/of georganiseerd in en/of door de Wellenberg Academie. De organisatoren en docenten c.q. cursusleider(s)/-leidster(s) alsmede de Wellenberg Academie als rechtspersoon zijn/is en kunnen/kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten c.q. medewerkers verbonden aan de Wellenberg Academie, noch voor schade veroorzaakt door derden en/of cursus-, workshop-, seminar- en of activiteiten(bege)leider(s)/-leidster(s) niet verbonden aan de Wellenberg Academie.

De opleidingen, activiteiten, workshops en/of seminars zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Indien u onder medische en/of psychiatrische behandeling bent, wordt u geadviseerd met de behandelend arts te overleggen of deelname aan welke activiteit dan ook, van en in de Wellenberg Academie en/of gerelateerd aan de Wellenberg Academie, wenselijk is. Bij lichamelijke geweldpleging en het bezit en/of gebruik van door de wet verboden verdovende middelen zullen de organisatoren direct de politie inschakelen.

Ook vervalt in dit geval elk recht op het bijwonen van opleidingen, activiteiten, workshops en/of seminars waarvoor reeds is aangemeld en/of is betaald. In een dergelijk geval zal de betalingsplicht voor de totaalsom van de betreffende opleidingen, activiteiten, workshops en/of seminars blijven bestaan en vervalt het recht op de annuleringstermijn van drie weken c.q. 15 werkdagen.

Plaats van de opleiding/cursus/activiteit:
Wellenberg Academie
Wellenbergweg 2
7383 RX Voorst
Tel. 0575 – 50 22 64

Laatste update: 23 juni 2023